1. ПРЕДМЕТ

  Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на сайта ardes.bg, които уреждат правилата за използването на commtech-bg.com, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин.

 2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

  Комтек-М информационни технологии ЕООД е дружество с адрес на управление България гр. Варна, ул.Кестен 14 и адрес за кореспонденция гр. Варна ул.Кестен 14. ДДС номер BG103300096.

  Комтек-М информационни технологии ЕООД администрира сайта и електрoнния магазин www.commtech-bg.com. Ардес информационни технологии ЕООД ще бъде наричано за краткост по-долу Комтек-М.

  Можете да се свържете с Комтек-М на адреса по-горе, на телефон 0879877366, или office@commtech-bg.com

 3. ДЕФИНИЦИИ
  1. Продавач – Комтек-М или всеки партньор на Комтек-М от www.commtech-bg.com

  2. www.commtech-bg.com – платформата на електронния магазин Комтек-М, предоставяна на други търговци от Комтек-М за извършване на покупко-продажби чрез нея при определени условия, уговаряни между тях и Комтек-М

  3. Сайт – домейна commtech-bg.co и неговите поддомейни

  4. Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на Комтек-М по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

  5. Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, данъчни фактури и др.)

  6. Любими – раздел в акаунта, който позволява на Купувача/Потребителя да създаде свои списъци

  7. Списък – уеб страница в Акаунта на Клиента в раздел „Любими“, в която той може да добавя продукти, от които се интересува

  8. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.

  9. Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.

  10. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определн период от време, посочен от Продавача.

  11. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

  12. Съдържание:

   • цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;
   • съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
   • всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
   • информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
   • информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;

    

  13. Бюлетин ( Newsletter ) - средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща, SMS или друга чат/текстова услуга (в това число и Viber), без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.

  14. Транзакция - действието от страна на Комтек-М за възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път.

  15. Спецификации - всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

  16. Ревю - писмена оценка от страна на притежателия или ползвателя на продукт или услуга, редактирана оценка основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментарии и да каже дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.

  17. Рейтинг - метод на изразяване на нивото на задоволство на даден Потребител/Клиент/Купувач по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от Потребителя/Клиента/Купувача на даден продукт или услуга.

  18. Коментар - оценка или критична забележка, на края на едно Ревю или на друг коментар.

  19. Въпрос - Форма на обръщение към други Потребители/Клиенти/Купувачи с цел да се получи информация относно продуктите или услугите на съответната страница.

  20. Отговор - писмена информация, която е предадена на Потребителя/Клиента/Купувача, който е задал въпрос в сайта, на страницата на определен продукт. Отговорът представлява обяснение предоставено от някой Потребител/Клиент/Купувач на друг Потребител/Клиент/Купувач в рамките на един диалог.

  21. Регистриране на поръчка - уведомление към клиента, че поръчката е регистрирана в платформата на електронния магазин Комтек-М и е в статус за обработка.

  22. Потвърждаване на поръчката - уведомление към клиента, че е налице съгласие Продавача да се обвърже и ангажира с изпълнението на поръчката.

 4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  1. Общите условия на Комтек-М са задължителни за всички потребители на САЙТА.

  2. Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

  3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Комтек-М по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.

  4. Комтек-М има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.

  5. Във всеки един случай на промяна на общите условия, както и при промяна на общите условия на отделни кампании, промоции, игри, промокодове, ваучери, програми за лоялност, други програми или общи условия по други активности, Комтек-М ще информира за промените Клиентите си чрез публикуването им в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.

  6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

  7. Комтек-М полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Комтек-М уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.

  8. Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, са обвързващи за Комтек-М и съответно могат да бъдат коригирани по всяко време. Комтек-М не може да отговаря за вреди от евентуални явни технически грешки възникнали или допуснати в САЙТА.

  9. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от Комтек-М се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

  10. Всички стоки, включително тези в промоция/намление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА.

  11. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. Комтек-М не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
  1. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.

  2. Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.

  3. В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

  4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефoна му на уведомление от страна на Продавача, че потвърждава поръчката и е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.

  5. Договорът за покупко-продажба от разстояние / с цена над 9000лв., ще се сключва и реализира от страна на Продавача след предварително заплащането на поръчката/те по банков път или с ПОС терминал.

 6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА
  1. Достъпът до commtech-bg.com с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

  2. Комтек-М си запaзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Комтек-М по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към Комтек-М на телефон 0879877366, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Комтек-М не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

  3. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с Комтек-М на посочените адреси в раздел „Контакти” на сайта. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.

  4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакти”. Продавачът се задължава съхранява и обработва получената информация съгласно изискванията на РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

  5. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, Комтек-М си запзва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Сайта.

  6. Комтек-М може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.

  7. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

  8. В случай на онлайн плащания или плащания в банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към Комтек-М се приема като международно плащане от някои банки в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции банките имат право да начисляват допълнителни такси. Същото важи и за трансакциите, при които Комтек-М прави към клиента, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на накакво плащане към последния или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова Комтек-М препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при он лайн плащания или такива чрез банка за стоки, продавани от Комтек-М.

  9. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъотвествия.

  10. До 14 (четиринадесет) дни от момента на закупуването на една Стока или Услуга, ще се поиска от Купувача да направи Рецензия относно закупената Стока или Услуга. Искането ще бъде изпратено на посочената електронна поща на Купувача. По този начин, Клиентът допринася за информирането на други възможни Потребители/Клиенти/Купувачи на Сайта и се включва активно в развиването на нови Услуги и в по-подробното описание на характеристиките на Стоките.

 7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
  1. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

 8. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
  1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговскиите символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на Комтек-М.

  2. Комтек-М има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.

  3. Нищо в сключения между Комтек-М и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Комтек-М последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по каквото и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Стоките или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Комтек-М върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Комтек-М.

  4. Всякакво Съдържание, до което Клиента има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

  5. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

  6. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Комтек-М за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването ѝ, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Комтек-М и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Комтек-М, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

  7. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Комтек-М няма да се счита за съгласие от страна на Комтек-М да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Комтек-М.

  8. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Комтек-М.

 9. ПОРЪЧКА
  1. Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

  2. Всяка добавена в количката за покупки, една Стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

  3. Продавача поема отговорност за даставка само на един брой продукт в регистрирана поръчка. Останалия брой продукти от един и същи модел ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост на наличните количества.

  4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

  5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

  6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

   • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
   • осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания
   • предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.

    

  7. Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от Комтек-М в случай, че се откаже от Договора и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Продавача. Клиентът следва да върне на Ардес ИТ Продукта на адрес: гр. Варна бул. ул.Кестен 14. Условията за връщането на Продукти на партньорите са различни и са уредени и достъпни в инфо страницата на всеки партньор.

  8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението или връщането на стоката от страна на Клиента, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента:

   • Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по банковата сметката, от която е било извършено плащането след предоставянето ѝ от Клиента.
   • Плащанията, направени чрез наложен платеж – чрез възстановяване по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента
   • Плащанията по потребителски кредити – след прекратяване на договора за потребителски кредит и преизчисляване на вноските по кредите – най-често по банковата сметка, от която са постъпвали сумите за вноските по кредита или по друг начин, определен от банката, отпуснала кредита.

    

  9. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

  10. Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от партньорите на Комтек-М и всички клиенти по отношение на стоките, предлагани от Комтек-М, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани.

  11. В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

 10. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ
  1. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

   • при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца доставката на Стоки;
   • при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
   • при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания, т.е. при доставката на Стоки, изработени по поръчка на Клиента;
   • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
   • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
   • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
   • при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
   • при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

    

 11. РЕКЛАМА
  1. Бюлетините на Комтек-М, съдържащи информация за търговски отстъпки и други промоции, се изпращат от партньори на Комтек-М.

  2. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Сайта, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини. Опцията по отношение на съгласието за получаване на Бюлетин може да бъде променена по всяко време, като за това трябва се свържете с Комтек-М.

  3. Отказа си от получаване на Бюлетин, Клиентът може да изрази по всяко време използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин или по телефона на номер 0879877366

  4. Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

 12. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ
  1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта www.commtech-bg.com са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.

  2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на проформа фактурa или фактура са посочени във всяка Поръчка.

  3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.

  4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

  5. Комтек-М издава фактура за всяко плащане по Поръчка платена по банков път, независимо дали Клиентът е юридическо или физическо лице. При заплащане в брой, фактура се издава само ако Клиентът изрично е поискал такава.
   Клиентът е съласен получаването на фактурата да става физически заедно със Стоката, както и по електронен път на и-мейла, посочен от Клиента в Акаунта му или чрез качването й в самия Акаунт. В случай, че тези платежни документи не са пристигнали с пратката молим до 48 часа, да ни уведомите на имейл адреса: office@commtech-bg.com

  6. Комтек-М не издава и не праща фактури за покупки или други плащания, свързани с покупки на Стоки и/или Услуги, предлагани от партньорите на Комтек-М, които имат задължението да правят това съгласно действащото законодателство.

  7. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.

  8. Клиентът ще разполага със запис на издадените му от Комтек-М фактури в Акаунта си.

 13. ДОСТАВКА НА СТОКИ
  1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма Спиди или Еконт на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерска фирма Спиди/Еконт, в зависимост от избора на Клиента

  2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в колета не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл office@commtech-bg.com и ние ще Ви го осигурим възможно най-бързо.

  3. Продавачът ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България. Доставката на поръчки, съдържащи продукти, предлагани от Комтек-М над стойност 99.99 лв. (с ДДС) ще бъде безплатна за Клиента и се извършва с куриерска компания Спиди. Цената на доставката на продукти, предлагани от Комтек-М на стойност на/под 99.99 лв. (с ДДС) ще е 4.99 лв. и се извършва с куриерска компания Спиди. Доставка на поръчки по куриерска компания Еконт се заплаща независимо от стойността на поръчката. Доставка до офис на Еконт ще е 7.99 лв. Доставка по Еконт до адрес на клиента ще е 9.99 лв. Условията и цената на доставка на продуктите на партньор от www.commtech-bg.com ще бъде доведена до знанието на Клиентите при обработването на поръчката от партньора.

  4. Детайлите по отношение на доставката на Стоките/Услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на сътветната Услуга на конкретна дата. Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена.

  5. Приемо-предавателният протокол служи за документиране на фактическото приемане и предаване на стоки, което в някои случаи се извършва в различен момент от момента на плащане или издаването на фактура.
   При онлайн поръчки и предаване на стока по куриер, в товарителницата се изписва номера на поръчката, която е направена директно от клиента по електронен път, чрез сайта на доставчика( търговеца) или от търговец в обекта на доставчика.
   При изпращане на пратката доставчикът( търговецът) включва задължително опция –преглед и тест при получаване на пратката от страна на клиента. При прегледа се установява, че:
   - Получените стоки отговарят по количество на поръчаните такива
   - Получените стоки отговарят на изискваното качество и ненарушен външен вид.
   С подписване на товарителницата от получателя се удостоверява и доказва, че са предадени поръчаните стоки, клиента ги е проверил и одобрил.
   Ако клиента откаже да се възползва от опцията преглед и тест, но приеме пратката, стоката се смята одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
   По всяко време, всеки клиент може да изтегли от регистрирания си профил в сайта на доставчика Приемо-предавателен протокол за предадената стока на клиента.

 14. ГАРАНЦИИ
  1. Продавачът предлага всички Стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство и гаранционната политика на съответния производител или официален дистрибутор на Стоката.

  2. По отношение на Стоките, които са продадени и доставени от Комтек-М, гаранционните сертификати са издадени от производителя или са издадени от Комтек-М.

  3. По отношение на стоките, продавани и доставяни от партньорите, чрез платформата за електронна търговия www.commtech-bg.com, Клиентът следва да получи при доставката на всяка Стока, която има гаранция, един гаранционен сертификат с всички детайли на сервизния център, който осигурява поправката в гаранционния срок. Гаранцията на Стоките, които са закупени от партньорите на Комтек-М, е осигурена от оторизирания сервиз, който е обозначен от Продавача на съотвентия гаранционен сертификат на Стоката. Партньорите на Комтек-М са единствените отговорни за наличието на законовоизискваната документация, която следва да придружава купените от тях стоки, както и за осигуряването на гаранционен сервиз.

  4. Гаранционните сертификати, издадени от самия Комтек-М ще се изпращат на Клиента на хартиен носител и заедно с поръчания продукт в електронен формат на посочения от Клиента и-мейл адрес или чрез добавянето им в акаунта на Купувача. В последния случай Купувачът ще разполага със запис в Акаунта си на издадените му от Комтек-М гаранционни сертификати, като може да ги запамети или архивира във всеки един момент.

  5. Купувачът е длъжен да актуализира регулярно данните в Акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, тъй като Продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат. Купувачът следва да има предвид, че Продавачът няма да преиздава гаранционни сертификати, издадени въз основа на грешни или стари данни, които първият не е актуализирал, което ще доведе до отпадане на гаранцията за съответните продукти.

  6. В случай, че Купувачът не уведоми Комтек-М за липсата на гаранционния сертификат в рамките на максимум 48 (четиридесет и осем) часа от получаването на стоката, на имейл адрес office@commtech-bg.co, ще се счита, че такъв е бил предоставен от Продавача.

  7. Поправката/ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

  8. Законова Гаранция. Информация за потребители (физически лица). Алтернативно решаване на спорове Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.
   Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС Казаното в настоящия раздел се отнася за лица притежаващи качеството на потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

 15. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
  1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера).

 16. ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕВЮТА
  1. Писането на Ревюта, може да се прави от Потребители/Клиенти/Купувачи, в раздел „Ревюта”. Написаните информации могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и ще се отнасят за характеристиките и начина на употреба на даден продукт или услуга.

  2. В момента на регистрацията на дадено Ревю/ на Сайта, Потребителите/Клиентите/Купувачите дават на Продавача един неизключителен, постоянен, безвъзвратен, териториално неограничен лиценз и правото на Продавача да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.

  3. Всеки Потребител/Клиент/Купувач, в момента на публикуването на Ревю в посочените раздели, се задължава да са спазва следните правила:

   • да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация свързана с аспекти, които могат са се променят (цена или промоционални оферти) или информация относно еволюцията на Поръчката;
   • да използва само български език. Позволени са и думите или изразите, който въпреки че не са считани български, са широко използвани от всички медии в съответната област (пример: mouse, notebook, plug and play);
   • да използва подходящ изказ, ненастъпателен, без обидни изрази или такива, който могат да засегнат друг Потребител/Клиент/Купувач;
   • да се подсигури за правилното поместване на въведеното съдържание на Сайта както следва: всяко Ревю да бъде публикувана в раздел „Ревюта”.
   • да се увери, че въведените от тях информации са реалистични, коректни, неизмамни и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица, авторските права, правата за търговска марка, за лиценз или други права на собственост, рекламни или за поверителност.
   • да изпозлва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определен продукт или услуга от Сайта без да се отнася към други фирми, който насърчават продажбата и купуването на продукти и услуги;
   • да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;
   • да не публикува информации и/или детайли относно URL-та (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата търговска дейност като Продавача;
   • да не се опитва да манипулира предоставените от Продавача услуги и да не вписва Ревюта, които съдържат материали с рекламен характер;
   • да не използва Ревюта като средство за комуникация с Продавача, за тази цел ще се използват данните за контакт на Продавача публикувани на Сайта.

    

  4. Освен критичната реалистична оценка, в момента на публикуването на едно Ревю, Потребителят/Клиентът/Купувачът ще добави и един Рейтинг за съответния продукт или услуга. Рецензиите, заедно със съответните им Рейтинги, ще повлияят на общия Рейтинг на продукта или услугата, цифра, която се появява в скоби до името му. Така, една Рецензия, която е придружена с голям Рейтинг води до покачване на общия Рейтинг, а една Рецензия, която е придружена от нисък Рейтинг, води до намаляване на общия рейтинг.

  5. Потребителите/Клиентите/Купувачите, които публикуват Ревюта към които прикачват фото или видео файлове ще спазват следните правила:

   • качените файлове ще съдържат изображения и/или видеоклипове относно продукта или услугата за която пишат Ревютата, уверявайки се, че качените файлове спазват авторските права;
   • качените файлове не съдържат насилие, съдържание за възрастни, нецензурен език или друго съдържание което обижда друго лице/група въз основа на раса или етнически произход, религия, инвалидност, пол, възраст, военна служба, сексуална или политическа ориентираност;
   • качените файлове не съдържат информация свързана с други лица;
   • качените файлове не съдържат URL-та или watermark-и към други сайтове, които извършват същата търговска дейност като Продавача.

    

  6. Когато една Ревю е обявен от някой Потребител/Клиент/Купувач, че има неадекватно съдържание, от строго субективна гледна точка, това съдържание е внимателно разглеждано от Продавача, за да определи дали нарушава условията за ползване на Сайта. Публикуваните текстовете, снимки или видеоклипове са премахнати от Сайта само след проверка от страна на Продавача.

  7. В случай, че Продавачът констатира многократно нарушение на Условията за полазване, то той си запазва правото да ограничи възможността на Потребителя/Клиента/Купувача да публикува Ревюта

  8. Относно жалби и оплаквания свързани със закупената стоката и/или услуга, Купувачите имат на разположение формуляра за контакти на Сайта.

 17. ОТГОВОРНОСТ
  1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

  2. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.

 18. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
  1. Съгласно изискванията на РЕГЛАМЕНТ 2016/679 , Конвенция 108 /защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни/ и Закона за защита на личните данни в РБ, Комтек-М е разработил и декларира спазването на правила и мерки по GDPR, относими към обработването на личните данни на Клиентите и определяни в отделен документ - ˮ Политика по GDPR ˮ
 19. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
  1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.

  2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 20. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ АКТИВНОСТИ В COMMTECH-BG.COM
  1. По време на кампания продуктите, участващи в нея, имат необходимото обозначение, когато са с намалена цена, съобразено със законовите изисквания
  2. Продуктите, участващи в промоциите, могат да са в ограничено количество и да бъдат изчерпани преди последния ден на съответната промоция

  3. Промоционалните стоки се продават в количества, обичайни за едно домакинство (до 3 артикула на клиент)

  4. Посочените отстъпки за конкретна промоция НЕ могат да се комбинират с други отстъпки и промоции

  5. Посочените отстъпки НЕ важат за поръчки, направени преди или след датите на промоцията

  6. Поръчаният продукт може да се вземе на място в магазин, участващ в промоцията, или да бъде доставен с куриерска фирма. Доставката е за сметка на потребителя.

  7. От онлайн магазина могат да бъдат закупувани само стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в потребителската количка

  8. След потвърждаване на онлайн поръчката от страна на клиента, той ще получи уведомление за получената от Commtech-bg.com поръчка. Съобщението за получена поръчка не следва да се счита за съгласие за сключване на договор за продажба

  9. Договорът за продажба от разстояние между Commtech-bg.com и купувача се счита за сключен след потвърждаване на дадената поръчка от страна на Commtech-bg.com. Потвърждаването на сключен с Commtech-bg.com договор от разстояние се извършва на предоставената от купувача електронна поща и/или чрез SMS, и/или телефон

  10. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от клиента поръчка, за което следва да уведоми клиента.

  11. Приемайки поръчката Commtech-bg.com може да потвърди доставката само на един брой от съответната стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от съответния модел продукт ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества. В този случай клиента може да потвърди направената поръчка с коригиран брой от съответната стока или да я откаже изцяло.

  12. Информация за срока на получаване на поръчката се получава от клиента чрез e-mail

  13. След като пратката е получена от куриера, точният ден на доставка се уточнява от съответната куриерска фирма чрез каналите за комуникация, които тя използват за връзка с клиенти/получатели - например SMS, съобщение във Viber и др.

  14. Ardes.bg си запазва правото да прекрати, промени, разшири или да преустанови за постоянно, по всяко време, всяка една промоция, като обяви това публично на сайта Commtech-bg.com