Счетоводни услуги

Услуги – счетоводни, данъчни, правни, консултации

Commtech предлага счетоводни, ТРЗ, данъчни, консултации и др. услуги за фирми (индивидуално според дейността на фирмите), Ако имате въпроси – разгледайте сайта и се свържете с нас.Счетоводни услуги


Счетоводни услуги, предлагани на клиенти с абонаментно счетоводно обслужване или като еднократни счетоводни услуги:

• Изготвяне на индивидуален сметкоплан, съобразен с дейността на клиента и изискванията на счетоводните стандарти
• Текущо счетоводно отчитане: първични счетоводни документи, Обработка на банкови извлечения и касови операции
• Счетоводни справки за представяне пред трети лица - документи при кандидатстване за банкови заеми, фирмен лизинг, съдействие при участия на клиента по Оперативни програми за финансиране.
• Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, изготвяне на инвентарна книга, текущо начиславане на амортизациите, заприходяване и отписване на активи
• Отчитане на материалните запаси: заприходяване, изписване и следене на стоковите наличности
• Отчитане и следене на разчети – с клиенти и доставчици. Разчети за данъци и осигуровки, задължения по получени или предоставени заеми. Изготвяне на справки в помощ на Ръководството.
• Регистрация по ЗДДС.
• Изготвяне и подаване по електронен път на дневниците за покупки и продажби и СД по ЗДДС, протоколи, VIES декларации
• Годишно счетоводно приключване
• Изготвяне на данъчни декларации за корпоративни клиенти и физически лица.
• Изготвяне и подаванена годишен финансов отчет по НСФОМСП с всички необходими приложения
• Изготвяне на Годишен Отчет за Дейността към НСИ.
• Изготвяне на трудови и граждански договори, договори за управление и контрол, допълнителни споразумения, заповеди, отпуски, прекратяване на ТД. Подаване на Уведомления по Чл.62 към НАП.
• Изготвяне на Разчетно-платежни ведомости, осчетоводяване на работни заплати, осигуровки и данъци.
• Изготвяне и подаване на декларация 1 и 6 в НАП.
• Обработка и подаване в НОИ на болнични листи, документи свързани с обезщетения и майчински.
• Издаване по искане на служителите на служебни бележки за осигурителен стаж и доход на персонала
• Представляване пред НАП при провеждането на ревизии и проверки
• Следене на срокове за подаване на декларации и плащане на задължения
• Получване на удостоверения от НАП за наличия и липса на задължения
• Получаване на удостоверения за актуално състояние от Търговския Регистър (ТР)
• Представляване пред Инспекцията по труда
• Осъществяване на връзка със Служба по трудова медицина и с фирми за замерване на здравословни и безопасни условия на труд.
• Счетоводни и данъчни консултации
• Правни консултации и услуги от специализирани адвокатски кантори, в различни области.